Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì Phòng công chứng là của nhà nước, thường được quen gọi là công chứng nhà nước. Còn Văn phòng công chứng là của tư nhân, thường quen gọi là công chứng tư.

Về cơ bản PCC nhà nước và VPCC tư chỉ khác nhau tên gọi và chủ sở hữu vốn. Về thẩm quyền và cách thức hoạt động liên quan đến khách hàng công chứng hoàn toàn giống nhau.

Giá trị pháp lý của các văn bản do các Văn phòng công chứng tư và Phòng công chứng nhà nước công chứng là như nhau.