Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ của người để lại di sản thừa kế

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do -Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: UBND ……………………………………………………………………………….. Tên tôi là: ……………………………………, sinh năm:…………………….. Giấy chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày:…..……….. tại Công an
Read More