Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ của người để lại di sản thừa kế

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: UBND ………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………, sinh năm:……………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày:…..……….. tại Công an thành phố Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú tại :…………………………………………………………

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Bố tôi là ông…………………………. , đã chết ngày………………theo Giấy chứng tử số….… , quyển số…………., do UBND ………………………………

……………………………………………………..cấp ngày…………………… được an táng tại:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

  • Trước khi chết bố tôi là ông ……………………………… có hộ khẩu thường trú tại: ……………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………

  • Bố đẻ của ông…………………….…………. là cụ ông…….……….…………. đã chết năm……….. được an táng tại:………………………………………….

………………………………………………………………………………..

  • Mẹ đẻ của ông………………………..…là cụ bà …………………..………..

đã chết năm………… được an táng tại: ……………………………………….

………………………………………………………………………………..

Mẹ tôi là bà………………….……. , đã chết ngày………………theo Giấy chứng tử số…… , quyển số…………., do UBND…………………………….

………………………………………………………cấp ngày…………………… được an táng tại:………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

  • Trước khi chết mẹ tôi là bà……………………………… có hộ khẩu thường trú tại: ……………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………

  • Bố đẻ của bà……………………………. là cụ ông…….……….………….

đã chết năm……….. được an táng tại: ……………………………………..

……………………………………………………………………………….

  • Mẹ đẻ của bà………………………..…là cụ bà …………………..………..

đã chết năm………… được an táng tại:………………………………………

……………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan nội dung trình bày trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vậy kính đề nghị Quý xã/phường xác nhận nội dung trên để gia đình chúng tôi tiến hành làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 2022

Xác nhận của UBND ……..………………………………   Người làm đơn

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết

Leave a Comment