Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số: 03/BĐS-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)

 

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm…..

[02] Lần đầu:                                      [03]Bổ sung lần thứ:

 

  1. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
  2. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[04] Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế (nếu có):                          

[06] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): ……………………………………..

[06a]Ngày cấp:……………………[06b]Nơi cấp:……………………………………..

[07] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam):……………………………

[08] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu  có):…………………………………………..

           [09] Mã số thuế:                          

[10] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[11] Quận/huyện: ………………. [12] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

[13] Điện thoại: …………………  [14] Fax: …………………….. [15] Email: ………………….

[16] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

           [17] Mã số thuế:                          

[18] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

[21] Điện thoại: …………………  [22] Fax: …………………….. [23] Email: ………………….

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………………Ngày:…………………………….

[25]Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: ……………………………..

Số ……………… Do cơ quan:…………………. Cấp ngày:………………….

[26] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án:………..……………………..Số……………………………………………………………..Ngày:………………………………………………………

[27] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi): Số:………………………….Nơi lập………………… Ngày lập:…………………………………………………………………………………………

Cơ quan chứng thực ……………………Ngày chứng thực: …………………………………………

  1. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[28] Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………….

[29] Mã số thuế (nếu có):                          

[30] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):…………………..

[31] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng:………………………… Ngày lập:…………………………………..

Cơ quan chứng thực …………………….Ngày chứng thực: ……………………………………….

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[32] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất  
[33] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở  
[34] Quyền thuê đất, thuê mặt nước  
[35] Bất động sản khác  
  1. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[36] Đất

[36a]Địa chỉ thửa đất, nhà ở: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

[36b]Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): …………………………………………………..

[36c]Loại đất, diện tích:

Loại đất Diện tích
Loại đất 1:  
Loại đất 2:  
   

 

[37] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho…): ……………………………………..…….

[38] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): ……………………………….đồng

[39] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)

[39a]Cấp nhà: ………………………………………………………………………………………………………

[39b]Loại nhà: ……………………………………………………………………………………………………..

[39c]Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): ………………………………………………………………..

[39d] Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng  

[39d.1]Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):.….

Chuyển nhượng  

[39d.2] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ……….

 

[39e]Giá trị nhà:………………………………………………………………đồng

  1. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

[40] Loại thu nhập

[40a] Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

[40b] Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

[41] Giá chuyển nhượng bất động sản hoặc giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà tặng:…………………………………………………………………………………………..

[42]Thu nhập miễn thuế:………………………………………………………………….

[43] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản:{[43]= ([41] – [42]) x 2%}:………………………………………………………………………….đồng

[44] Thuế thunhập cá nhân phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

{[44] = ([41]-[42]-10.000.000) x 10%}:………………..……………………………đồng

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm thuế với nhà duy nhất):

STT Họ và tên Mã số thuế Tỷ lệ sở hữu (%) Số thuế phải nộp

(đồng)

Cá nhân được miễn với nhà ở duy nhất
1          
2        
       

VII. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM:                                                                              

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số:…….

……, ngày ……tháng……..năm…….
NGƯỜI NỘP THUẾ (BAO GỒM CẢ ĐỒNG SỞ HỮU (nếu có) hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Đánh giá bài viết