Các thông tin được cung cấp một cách trung thực và đầy đủ đến tất cả khách hàng